การคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการขอเงินคืนของ Latexlull การขอเงินคืนสำหรับสินค้า
หากท่านมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ [email protected] ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากเลย 7 วันแล้ว ทาง Latexlull ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้
  • ในกรณีที่ทางเราจัดส่งสินค้าผิด สามารถรับคืนได้โดยที่บรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ถูกเปิดออก และอยู่ในสภาพมิดชิดดีแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ

  • ทางเรา จะใช้เวลาตรวจสอบ ใน 2 – 7 วันทำการ (โดยประมาณ)
  • ในกรณีที่ทางเรา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการ คืนสินค้า / คืนเงิน